Alle geplande concerten in St. Jan de Doper zijn tot nader order i.v.m. de Coronacrisis komen te vervallen.Is nieuw Parochieel Dienstencentrum bouwen aan noord-oostkant van de St. Jan wel een goed idee?Laatste nieuws inzake nieuwbouw Parochieel Dienstencentrum aan noord-oostkant van de St. Janskerk.


Op deze plaats, het vroegere kerkhof, wil het parochiebestuur een bouwwerk, zie hierna, plaatsen.
Voor de toegang zal in de middeleeuwse muur gehakt moeten worden.
De stukken betreffende deze plannen liggen tot 25 januari (2020) bij de gemeente Zutphen ter inzage.
Tot deze datum kan er bezwaar gemaakt worden.
Aangeraden wordt dat ook zeker te doen.
Een dergelijk bouwwerk past hier helemaal niet. Het doet afbreuk aan de kerk.
Bovendien, de noodzaak is er niet, omdat in de nabijheid van de kerk het parochiebestuur beschikt
over de oude Mariaschool, die in het verleden ook de functie van parochiecentrum heeft gehad.

Briefwisseling die aan bovenstaande voorafging.


Uit parochieblad “Onderweg”
Jaargang 8 (2020) nr 2
met als titel: Extra platformavondOp donderdag 12 december jl. was er in het Dorpshuis De Horst in Keijenborg een extra platformavond over het nieuw te bouwen parochiële dienstencentrum in Zutphen,
dit naar aanleiding van de reacties op het door Herman Heuver op de platformavond van 31 oktober 2019 gepresenteerde ontwerp.
leden van de locatieraden, pastoraatgroepen, P.C.I. en het breed parochieel team voelden zich destijds door de (bouw)plannen overvallen, vooral ook,
omdat er die avond geen gelegenheid was te reageren.
Nadat pastoor Harry Scheve de bijeenkomst had geopend met de eerste lezing van de eerste zondag van de Advent (Jesaja 2, 1-5), zette Paul Seesing, vicevoorzitter van het parochiebestuur,
uiteen hoe de eerste gesprekken over een nieuw te bouwen parochiecentrum al in 2011 plaatsvonden.
Toen al ontstonden plannen om met de verkoop van de Emmanuelkerk en bijbehorende pastorie gelden te genereren, waarmee een aan het eucharistisch centrum gekoppeld parochiecentrum gebouwd
zou kunnen worden.
In dat dienstencentrum zou een bibliotheek, mediatheek, huiskamer, stiltecentrum, gebedsruimte en een ruimte voor kleine bijeenkomsten ondergebracht moeten worden.
Het gebouw zou ook moeten beschikken over vergaderfaciliteiten, een oefenruimte voor koren, een ruimte voor koffie/ thee na de vieringen, een ICT-ruimte, het secretariaat,
een centrale plek voor het pastoresteam en spreekkamers.
Nadat de gemeente Zutphen in 2013 met nieuwbouwplannen kwam voor ‘Klein Vaticaan’ (het gebied rond de H. Johannes de Doperkerk), kon het parochiebestuur in 2016 een programma van eisen
afronden, om het een jaar later weer bij te stellen.
In februari 2018, na afronding van de restauratie van de H. Johannes de Doperkerk, kreeg de planontwikkeling van ‘Klein Vaticaan’ verder vorm en dat resulteerde in 2019 in een
ontwerpaanvraag voor het parochiecentrum.
Was er op de platformavond van 31 oktober 2019 geen gelegenheid vragen te stellen over het door Herman Heuver gepresenteerde ontwerp, op 12 december was daar alle ruimte voor.
De signalen afgegeven op de platformavond van 31 oktober waren door het parochiebestuur zeer ter harte genomen en maakten het mogelijk dat er een levendige discussie ontstond.
Vragen over de financiering en de plaats van het centrum werden door de eerlijke en positieve inbreng van de ca. 50 aanwezigen in een fijne en ontspannen sfeer beantwoord,
onduidelijkheden in de gevolgde strategie kwamen voor het voetlicht en de door het parochiebestuur gemaakte keuzes werden toegelicht.
Kortom, na afloop kon er worden teruggekeken op een zeer geslaagde platformbijeenkomst, die in januari 2020 ongetwijfeld een goed vervolg zal krijgen.
Want wat er deze avond vooral duidelijk werd, is, dat open met elkaar discussiëren over elkaars zorgen over de ontwikkelingen in de Kerk en de invulling van het communicatieplan
voor iedereen verrijkend is.
Gerrit te Vaarwerk


Aan redactie Onderweg
Zutphen, Februari 2020
Verzoek onderstaande reactie te plaatsen in Onderweg afdeling Zutphen


Het artikel met als hoofd ‘EXTRA platforumavond’ in het parochieblad Onderweg d.d. januari 2020, is aanleiding voor mij om met de volgende reactie te komen.
In dit artikel staat vermeld dat er een plan is om een parochieel dienstencentrum bestaande uit twee bouwlagen te bouwen aan de noord-oostkant van de St Jan.
Om onderstaande redenen is dit een slecht idee.
Destijds, dus voor de restauratie, stond er een gebouw aan de noordkant van de kerk, het Hubertusgebouw. Volstrekt verwaarloosd qua onderhoud e.d.
Met veel pijn en moeite is het toenmalige parochiebestuur/restauratiecommissie/gemeente Zutphen gelukt om uiteindelijk na een uitspraak van de Raad van State over te gaan tot sloop.
Belangrijkste argument was dat het zicht op de toen nog te restaureren kerk aan de noordkant ten goede zal komen.
Als nevenvoordeel zou de ondergrond ( eigendom van de gemeente) gebruikt kunnen gaan worden als eigen parkeerplaats voor de kerkbezoekers.
De Kosten van deze nieuwbouw zullen ongetwijfeld vele tonnen euro's bedragen.
De vraag is: Hebben wij als kerk dit geld wel?
In de afgelopen jaren is het bedrag aan inkomsten immers alleen maar teruggelopen en wordt er nu al niet enorm bespaard om de zaak draaiende te houden?
Plaatsing van een nieuwe parochiecentrum is ook geen absolute noodzaak. Immers, de oude Mariaschool op de Tengnagelshoek, liggend in een beschermd stadsgezicht en eigendom van de parochie,
had vroeger al de functie van parochiecentrum en kan nu weer die functie gewoon terugkrijgen.
De bovenetage van het gebouw is op een kamertje na geheel leeg.
Hier is meer dan voldoende ruimte voor het secretariaat van de parochie.
Ook zijn er voldoende kamers voor parochiemedewerkers, indien die allen zo nodig een eigen kamer moeten hebben.
Conclusie van dit verhaal is, dit moet niet gebeuren.
Laten we de zaken die er al zijn goed gaan gebruiken in plaats van het neerzetten van een prestigieus en een volstrekt overbodig en zeer kostbaar nieuw gebouw.
Wilt u deze oproep ondersteunen, dan kunt u dit mailen naar het e mailadres:
voorzitter@stjanskerkzutphen.nl
Alleen het aantal ondersteuningen zal doorgegeven worden.

Drs W.H.J.M.Wedemeijer.

Omdat bovenstaand artikel niet kon worden opgenomen in het parochieblad Onderweg heeft het bestuur van de Stichting ‘Vrienden van de St. Jan’ besloten
het ingezonden artikel integraal op de website van de ‘Vrienden van de St. Jan’ te plaatsen.
De reden van niet-plaatsen werd aldus door de redactie van het parochieblad als volgt verwoord…:Geachte heer Wedemeijer,
Voor de nieuwe Onderweg had u een artikel ingestuurd ‘Reactie platforumavond’.
Het parochieblad Onderweg is een informatief blad en streeft ernaar om op een positieve wijze bij te dragen
aan de opbouw van de parochiegemeenschap. Onderweg is geen discussieblad.
Daarom heeft de redactie besloten uw artikel niet te plaatsen.

Met vriendelijke groet,
Namens de redactie Onderweg
H. Winkeler,
Hoofdredacteur a.i.


Gemeente Zutphen, aanvraag omgevingsvergunning

Bezwaarschrift tegen structuurvisie Klein Vaticaan


Burgemeester en Wethouders van de Gemeente Zutphen
‘s Gravenhof 2
7201 DN Zutphen

Zutphen, 17 januari 2021


Geacht college,


Bezwaarschift inzake Aanvraag omgevingsvergunning: Nieuwstadskerksteeg 2 Zuphen dd 25 december 2020. Code gmb-2020-346609


Ondergetekenden maken namens Stichting Vrienden van de kerk Sint Jan de Doper en haar orgels bezwaar tegen het afgeven van een omgevingsvergunning.
Het onderhavige is van grote archeologische waarde. Dit wordt aangegeven eerstens in de van toepassing zijnde Structuurvisie Binnenstad
dd 18 juni 2012 en het van toepassing zijnde Bestemmingsplan Nieuwstad-Stationsplein, vastgesteld 25 maart 2013.
Met name wijzen wij u op wat staat in de Structuurvisie bij 6,1,2 en erna en, wat het Bestemmingsplan betreft, bij artikel 17.1 en verder.
Het komt erop neer dat het hebben van een advies van de Rijksdienst Cultureel Erfgoed verplicht is alvorens een omgevingsaanvraag ter visie te leggen.
Het ontbreken van een dergelijk dwingend advies geeft ons niet de mogelijkheid om de aanvraag op zijn merites te kunnen beoordelen. Al om die reden moet deze aanvraag afgewezen worden.

Laten we zeggen dat bij “toeval” op 20 december 2020 even gauw een structuurvisie, hetend Klein Vaticaan, ter bespreking is neergelegd.
Dit is op zichzelf al opmerkelijk omdat de bestaande Structuurvisie Binnenstad geldt voor de hele binnenstad, dus ook voor dit onderdeel.
Nu komt er ineens een visie uit voor een beperkt onderdeel van de binnenstad ( kennelijk wordt er niet meer van uitgegaan dat op planologisch gebied c.a er één binnenstad is
met gelijke rechten en plichten ) waarin voorgesteld wordt het toelaten van bebouwing op het voormalige kerkhof, grond van een hoge archeologische waarde zoals in het Bestemmingsplan
Nieuwstad – Stationsplein staat aangegeven.
Als dit aanvaard wordt, betekent dat er een precedent is geschapen en dat dus later ook op de dodenakker bij de Walburgiskerk gebouwd kan worden.
Dit is niet alleen onwenselijk maar respectloos te noemen.
Gezien het grote belang vanuit de archeologie geldt ook voor deze visie een dwingend advies van de de hiervoor genoemde dienst.

Met betrekking tot het gebouw zelve kan nog het volgende gezegd worden:
Het bouwwerk is zeer massief en gesloten te noemen en doet afbreuk aan de monumentale uitstraling van de gotische kerk om niet te zeggen het detoneert.
Deze grootschalige bouw is beslist geen aanwinst voor de omgeving.

Andere bezwaren zijn:
In 1987 is door de Raad van State een uitspraak gedaan over het slopen van het zo genoemde Hubertusgebouw met als belangrijke reden dat het zicht op de kerk, waaraan toen fors werd
gerestaureerd, sterk zou verbeteren.
De voorgenomen nieuwbouw zal gezien de massa die gebouwd gaat worden, het zicht op de kerk grotendeels weer doen verdwijnen. De hoogte van het gebouw zal de lichtinval in de kerk zeer
nadelig beïnvloeden.
Er wordt een verbinding met de kerk voorgesteld door een deuropening te hakken in de middeleeuwse muur wat een onnodige beschadiging is van dit Rijksmonument.
De bestaande parkeermogelijkheid wordt nagenoeg nihil wat afbreuk doet aan het kerkbezoek bij begrafenissen, huwelijkssluitingen en andere kerkdiensten.
De ondergrond, waarop het gebouw komt te staan is een oude dodenakker, een kerkhof.(zie bijlagen) Gezien de archeologische waarde van deze grond en uit respect voor de voorouders, die hier begraven liggen, is nieuwbouw hierop uit den boze.
Voor een goede beeldvorming met betrekking tot de genoemde archeologische waarden van dit gebied verwijzen wij u naar het boek De Nieuwsstadskerk in Zutphen uitgegeven door
Diepenmaat Uitgeverij, mogelijk gemaakt o.a. door Erfgoed Centrum Zutphen en het boek Geëerd, Gedoogd Verloren en Herwonnen, uitgave Stichting Vrienden van het Timpe Orgel te Zutphen
Het voorgaande overziende menen wij, zoals in het begin reeds gesteld, dat deze gevraagde omgevingsvergunning moet worden afgewezen.


Drs W.H.J.M.Wedemeijer
Voorzitter

L.P. van der Hoeven
PenningmeesterBezwaarschrift inzake omgevingsvergunning


Burgemeester en Wethouders van de Gemeente Zutphen
‘s Gravenhof 2
7201 DN Zutphen

Zutphen, 17 januari 2021


Geacht college,


Betreft; reactie op visie Klein Vaticaan Structuurbeeld

Ondergetekenden willen namens Stichting Vrienden van de kerk Sint Jan de Doper en haar orgels de volgende aantekening maken bij boven genoemde uitgebrachte visie.
De ondertiteling van deze visie “Stedenbouwkundige uitwerking van de structuurvisie binnenstad is verwarrend en onjuist.
Het is een deel van de binnenstad dat hier aan de orde is. Tot op heden geldt nog steeds de Structuurvisie Binnenstad van 18 juni 2012.
Dit geaccordeerde beleidsstuk betrof de hele binnenstad. De hierin vermelde beleidsuitgangspunten met zijn rechten en verplichtingen uit planologisch oogpunt geldt voor de hele binnenstad.
Wat nu voor voorligt betreft een visie voor een beperkt onderdeel van de binnenstad.
Dit is ons inziens niet wenselijk. De bestaande Structuurvisie Binnenstad moet qua uitgangspunten hetzelfde blijven.
In de Klein Vaticaan visie wordt onder meer voorgesteld het toelaten van bebouwing op het voormalige kerkhof van de St Jan, grond van een hoge archeologische waarde,
zoals ook in het Bestemmingsplan Nieuwstad – Stationsplein staat aangegeven.
Als dit aanvaard wordt, betekent dat er een precedent is geschapen en dat dus later ook op de dodenakker bij de Walburgiskerk gebouwd kan worden.
Dit is niet alleen onwenselijk maar respectloos te noemen.
Wij menen dan ook dat de St Janskerk en zijn directe omgeving, waarmee bedoeld het vroegere kerkhof, thans parkeerruimte, gevrijwaard moet blijven van bebouwing,
gezien het grote belang van het behoeden van de aanwezige archeologische waarden.
Wat bij deze visie voorts node gemist wordt zijn de opvattingen van de Rijksdienst Cultureel erfgoed.
Gezien de daar aanwezige deskundigheid is het van groot belang om van diens opvattingen te kunnen kennisnemen.
Het gebied rond de St Janskerk heeft archeologische gezien een zodanige allure, dat het niet verdient verkwanseld te worden aan een aantal projectontwikkelaars.

Drs W.H.J.M.Wedemeijer
Voorzitter

L.P. van der Hoeven
Penningmeester


Gemeente Zutphen, aanvraag uitgebreide omgevingsvergunning
Uitkomst op 25 januari 2021 telefoongesprek
tussen de heer W. Wedemeijer en de Gemeente Zutphen, afdeling Vergunningen en Handhaving (mevr. Talsma)

Gemeente Zutphen, aanvraag uitgebreide omgevingsvergunning

Naar aanleiding van Rectificatie van de publicatie op 25 dec 2020 inzake aanvraag omgevingsvergunning Nieuwestadskerksteeg 2 ( de St Jan) heb ik gebeld met de Gemeente Zutphen,
afdeling Vergunningen & Handhaving, ic Mevr Talsma.
De toelichting van deze mevr was verbijsterend.
Wat is het geval: Op de aanvraag was een verkeerd vinkje gezet. Het is behandeld als een reguliere aanvraag terwijl het een uitgebreide vergunningsaanvraag had moeten zijn.
Na een lang verhaal heeft ze toegegeven dat het fout is, maar in het midden gelaten, was het de ambtenaar of de aanvrager die een fout vinkje heeft geplaatst.
Consequentie is wel dat de procedure geheel opnieuw wordt gestart.
Alle tot nu toe binnengekomen zienswijzen (bezwaren) gaan in de prullenbak en er moet opnieuw een zienswijze worden geschreven.
Nu komt het.
Er komt nu eerst een voorbereidingsprocedure, waarin de Rijksdienst voor het culturele erfgoed zijn advies gaat uitbrengen.
Voorts komt er een ontwerpbesluit. Dat ligt 6 weken ter inzage, gedurende die periode kun je weliswaar opnieuw een leuk briefje schrijven naar de gemeente.
Er komt nog een uitvoerige brief van de gemeente over dit gedoe. Het is mij te toevallig allemaal.
Door de vele bezwaarschriften(andere zienswijzen) zijn de ambtenaren gaan kijken, hoe kan dit en hebben de fout in de aanvraagsfeer ontdekt.
Dit is een aardige conclusie.
Je kunt ook zeggen: het is geprobeerd om er een reguliere aanvraag van te maken, dan beperkt dat in de vervolgprocedure rechter en Raad van State.

Opgetekend door W. WedemeijerBrief van de Gemeente Zutphen
Onderwerp: Informatie zienswijze aanvraag omgevingsvergunning Nieuwstadskerksteeg 2 Zutphen
Datum: 26 januari 2021


Voor meer informatie, voor vragen of opmerkingen kunt u ook terecht op ons facebook: Facebook.