Steun de Stichting                           


Een regelmatige bron van inkomsten is een noodzakelijke voorwaarde om de Stichting in staat te stellen om alle andere plannen te realiseren. Een vriendenkring kan een geweldig steuntje in de rug zijn. U kunt zich aanmelden als vriend(in) van onze Stichting tegen een minimumbedrag van € 10,- per jaar.

Als waardering voor uw bijdrage ontvangt u van ons een attentie. Vergeet niet uw naam en adres te vermelden.

U kunt zich aanmelden als vriend(in) van de Stichting Vrienden van de kerk Sint Jan de Doper en haar orgels te Zutphen met een jaarlijkse donatie van € ...... over te maken op rekening NL23INGB 0000 814406 onder vermelding van gift, e-mail: Penningmeester Stichting


Bouwkundig onderhoud van de toren

Pinksteren 2014 is de restauratie van de St Janskerk officieel beëindigd na een periode van 25 jaar voorbereiding en daadwerkelijke uitvoering welke laatste in verschillende fasen heeft plaatsgevonden vanwege het ook in delen krijgen van subsidiegelden van de Rijksdienst voor Monumentenzorg.
Het gekregen hebben van subsidiegelden brengt wel de verplichting met zich mee dat onderhoud gepleegd moet worden, indien dit vereist is.
Monumentenwacht inspecteert telkenjare de staat van de kerk en doet aanbevelingen op het terrein van het doen van onderhoud. Uit een van die zijde opgemaakt rapport komt naar voren dat de toren toe is aan een grote onderhoudsbeurt. De kosten hiervan zijn begroot op € 279.234,- incl btw.
Door de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed, vroeger Rijksdienst voor Monumentenzorg, is voor de uitvoering hiervan een subsidie van € 113.720,- verleend.
Het ontbrekende gedeelte, zijnde € 165.514, zal de parochiegemeenschap zelf moeten opbrengen.
De eerlijkheid gebiedt te zeggen, dat dit niet zal lukken, daar de reguliere middelen, die komen van de parochianen, net voldoende zijn om de dagelijkse gang van zaken te financieren.
Natuurlijk gaat geprobeerd worden om fondsen te vinden die mogelijk bereid zijn een deel voor hun rekening te nemen.
Toch willen wij als stichting een beroep doen op eenieder, die deze Gotische kerk een goed hart toedraagt. Elke bijdrage, hoe groot of klein ook, is van harte welkom en kan overgemaakt worden op bankrekening nr, NL23 INGB 0000814406 ten name van Stichting Vrienden van de St Janskerk Zutphen onder vermelding van Toren.
Bij voorbaat hartelijk dank voor uw bijdrage.